ساختار سازمانی گروه

گروه توسعه ساختمان رحیم‌تبار با در اختیار داشتن ساختاری منسجم، زیرساخت‌های لازم برای طراحی، تأمین و اجرای همزمان و دقیقِ پروژه‌ها را ایجاد نموده است. شرح وظایف مشخص و شفاف هریک از دپارتمان‌های تخصصی در فرایندهای عملیاتی، تدوین گردیده است.